Privacy verklaring

MantelBalans gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. In deze verklaring leest u welke gegevens ik verzamel met welk doel.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De dienstverlening van MantelBalans is gericht op het regelen en organiseren van zaken waar mantelzorgers mee te maken krijgen op het gebied van zorg, wonen, arbeid, welzijn en inkomen.

MantelBalans verwerkt algemene en bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens over u zorgsituatie en gezondheid. Dit is nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met MantelBalans. Algemene gegevens kunnen (als u daar toestemming voor geeft) ook worden gebruikt om de dienstverlening van MantelBalans te verbeteren, om de relatie met de cliënt te onderhouden en soms zijn ze nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

MantelBalans verwerkt bijzondere persoonsgegevens alleen als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om die reden ondertekent u een toestemmingsverklaring voor zowel het verwerken van algemene als bijzondere gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.

Indien de persoonsgegevens van een minderjarige (jonger dan 16 jaar) zijn, zal MantelBalans de toestemmingsverklaring (mede) door ouders laten ondertekenen. MantelBalans controleert of ouders de toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.

Het kan voorkomen dat u bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. Het gevolg daarvan kan zijn dat MantelBalans geen overeenkomst met u af kan sluiten, of een deel van de afgesproken taken niet kan uitvoeren. MantelBalans informeert u in dat geval wat de weigering voor gevolgen heeft.

Website

MantelBalans houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Het  IP-adres, het tijdstip van opvragen van informatie en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden anoniem verzameld, behalve persoonsgegevens die u op contactformulieren invult.

Verkrijging van gegevens

MantelBalans verkrijgt de gegevens op volgende wijze:

  • U geeft de gegevens zelf aan MantelBalans
  • MantelBalans krijgt ze van andere instanties of zorgverleners;
  • U heeft contactgegevens ingevuld op de website;
  • MantelBalans heeft openbare bronnen geraadpleegd;

Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden behalve als:

  • Dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden die afgesproken zijn;
  • MantelBalans aan een wettelijke verplichting moet voldoen;
  • Bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak.

MantelBalans kan u op verzoek altijd informeren aan wie zij gegevens heeft doorgegeven en welke gegevens zij heeft doorgegeven.

Bewaartermijnen

MantelBalans heeft verschillende bewaartermijnen voor diverse gegevens die zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt.

  • Contactgegevens voor tot stand komen van een overeenkomst: 4 weken
  • Bijzondere gegevens :1 jaar
  • Algemene gegevens voor bedrijfsadministratie: 7 jaar

Contactgegevens die u op (online) formulieren invult voor informatie worden enkele weken bewaard om tot een overeenkomst te komen. Komt geen overeenkomst tot stand, dan worden deze gegevens verwijderd.

Bijzondere gegevens worden 1 jaar bewaard. Dit is geen wettelijk verplichte termijn. Op verzoek kan de termijn verkort worden (en de gegevens dus vernietigd) of verlengd worden (als er de verwachting is dat voor vervolgopdrachten deze gegevens weer nodig zijn). Mocht MantelBalans zelf inschatten dat de gegevens in de nabije toekomst nog nodig kunnen zijn, dan bewaart zij de gegevens eveneens, maar nooit langer dan 7 jaar. De termijn van 7 jaar voor het bewaren van de bedrijfsadministratie is een wettelijk verplichte termijn.

Beveiligingsniveau

MantelBalans beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien u van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met MantelBalans. De contactgegevens vindt u onderaan deze verklaring.

Rechten van klanten en websitebezoekers

Indien u een relatie met MantelBalans hebt, kun u na een schriftelijk verzoek per post of e-mail via het onderstaande adres uw persoonlijke gegevens inzien of opvragen aan wie gegevens zijn doorgegeven. Indien het door MantelBalans verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u MantelBalans schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over diensten van MantelBalans. Een gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens of opvragen van gegevens bij derden kan altijd worden ingetrokken.

Eventuele klachten over de omgang met persoonsgegevens kunt u na melding bij MantelBalans, ook melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy verklaring

MantelBalans heeft het recht om haar privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.mantelbalans.nl worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Heb u vragen of verzoeken, stuur deze dan naar:

MantelBalans
Robert Tiesing
Valeriaanlaan 8
3925 RN Scherpenzeel

contact@mantelbalans.nl

MantelBalans is onderdeel van Nakuru Consultancy b.v.
KvK nummer
52427668

Schuiven naar boven